Pierd*lnij Biedulką Pokochaj Energię Pieniądza

Pierd*lnij Biedulką Pokochaj Energię Pieniądza

Sklep pod firmą Sonia Kozub-Skalska Energia Pieniądza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: ul. Jesionowa 17, 41-703, Ruda Śląska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001014622, posługującą się numerem NIP 6412561024,o kapitale zakładowym wynoszącym 5000,00 zł.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@soniakozubskalska.pl

REGULAMIN PRODUKTÓW FIZYCZNYCH

Regulamin sprzedaży i dostarczania produktów fizycznych

§ 1 – Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konto – konto utworzone przez Kupującego w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień.

 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu.

 4. Kupujący – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

 5. Produkt – rzecz ruchoma, którą Kupujący może zakupić w Sklepie lub treść cyfrowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.

 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

 7. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem soniakozubskalska.pl

 8. Sprzedawca – Sonia Kozub-Skalska Energia Pieniądza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: ul. Jesionowa 17, 41-703, Ruda Śląska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001014622, posługującą się numerem NIP 6412561024,
  o kapitale zakładowym wynoszącym 5000,00 zł.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 10. Obsługa techniczna – należy rozumieć podanie instrukcji logowania. Instrukcja techniczna nie obejmuje szkolenia Konsumenta z obsługi komputera.

§ 2 – Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych, takich jak e-booki, materiały wizualne, pliki do druku. 

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.
  Wystarczające są:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 

 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 

 6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

 7. Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji.
  Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Produktami pochodzą od Sprzedawcy bądź podmiotów trzecich, np. producentów lub dystrybutorów. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu.

§ 3 – Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi drogą elektroniczną:

 • Umożliwienie składania Zamówień,

 • Koszyk

 • Założenie i utrzymanie Konta,

 • Przeglądanie zawartości strony Sklepu.

 1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia
  w Sklepie. Złożenie Zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia Konta w Sklepie.

 2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka.

 3. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego, zgodnie z jego wolą.

 4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie.
  Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

 5. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po wpisaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail), należy
  wprowadzić swoje dane. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta
  w Sklepie. Kupujący otrzymuje wiadomość za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) z informacją o utworzeniu Konta. Umowa zawierana jest na czas
  nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

 6. Usługa przeglądania zawartości Sklepu umożliwia przeglądanie i odczytanie Kupującemu zawartości Sklepu.

 7. Korzystanie z usługi przeglądania zawartości Sklepu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na żądanie Kupującego strony Sklepu. Usługa ulega zakończeniu z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej strony Sklepu.

 8. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne
  i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania
  i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 10. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

 11. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego korzysta Kupujący. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się
  aktualizacji możliwych do zainstalowania.

 12. Dodatkowo zaleca się, aby Kupujący miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

 13. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Sprzedawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Kupującego.

 14. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę
  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 15. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu (w tym zdjęć i opisów Produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 4 – Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 2. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

 3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, Kupujący kompletuje Zamówienie poprzez
  wybranie Produktów w Sklepie. Następnie wybrane przez Kupującego Produkty zostają przeniesione do Koszyka. Po skompletowaniu Zamówienia, Kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcją pojawiającą się na jego ekranie, tj. następnie wybrać adres dostawy oraz sposób płatności i kliknąć ikonkę „Zatwierdź zamówienie i zapłać”. Składając Zamówienie Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i zapłaty ceny oraz kosztów dostawy.

 4. Zamówienie Kupującego zostanie przesłane do Sklepu, a Kupujący przekierowany w celu dokonania zapłaty za Zamówienie.

 5. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty nabycia wybranych Produktów po cenach określonych
  w Zamówieniu.

 6. W dalszej kolejności Sprzedawca prześle do Kupującego wiadomość e-mail, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione Produkty oraz informacją o sposobie pobrania Produktów.

 7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Produktów jest potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (email o tytule „Potwierdzamy Twoje Zamówienie”) wysłany do Kupującego przez Sklep.

 8. Dla Kupującego wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia,
  w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 10. Podane przy opisach poszczególnych Produktów ceny są wyrażone w złotych polskich i obejmują wszystkie ich składniki, w tym cła, VAT i inne podatki. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sklep
  od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.

 11. Sklep może wprowadzać nowe Produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

§ 5 – Dostawa i płatność

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

 2. Dostępne formy płatności to pay-by-link, blik oraz karty płatnicze. Obsługiwane banki to: mBank, Alior Bank, BNP Paribas, BOŚ Bank, Pekao24,
  PKO, Santander, Citi Handlowy, Credit Agricole, Envelo Bank, Getin Bank, Inteligo, Millenium, Nest Bank, Noble Bank, PBS Bank, Plus Bank, T-Mobile, Toyota Bank, ING.

 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 4. Przy płatności kartą czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 5. Kupujący, przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez takiego zewnętrznego usługodawcę.

 6. Dostarczenie Produktów zawierających treści cyfrowe odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatna.

 7. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sprzedawca wysyła na adres e-mail podany przez Kupującego informacje o otrzymaniu płatności wraz
  z informacją o sposobie pobrania Produktów.

§ 6 – Produkty fizyczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego. 

 2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie. 

 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego. 

 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

§ 7 – Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 3. Kopiowanie treści publikacji, powielanie jej w całości lub fragmentach, dalsze rozpowszechnianie, publikowanie za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających czy jakichkolwiek inne wykorzystywanie zawartych w niej materiałów tekstowych lub graficznych bez pisemnej zgody Wydawcy – Sonia Kozub-Skalska Energia Pieniądza Sp. z o.o jest surowo zabronione. Wydawca informuje również o bezwzględnym zakazie powielania nazw 
  i znaków towarowych. Wszelkie nazwy handlowe, nazwa przedsiębiorcy, logo i znaki towarowe podlegają ochronie na mocy ustawy. Wykorzystanie tych oznaczeń  jak również jakiejkolwiek treści jest stanowczo zakazane. Wszystkie zawarte w niniejszej publikacji treści są objęte prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do zawartych w niej treści przysługują wyłącznie Wydawcy: Sonia Kozub-Skalska Energia Pieniądza Sp. z o.o. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlega sankcjom przewidzianym  Kodeksie Karnym, ustawie o prawie autorskim i prawach  pokrewnych:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn.zm.),       

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.),        

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r.  Nr 503 poz.1503 z późn. zm.),       

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr   90 poz. 631 z późn. zm.).

§ 8 – Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia
  w posiadanie kupionych produktów fizycznych (w przypadku umowy sprzedaży).

 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą  umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z
  tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również
  osoby spełniającej powyższe kryteria.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie,
  jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. 

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 

 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§ 9 – Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad. 

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną. 

 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 

 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka
  komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady
  rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 – Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.

 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://soniakozubskalska.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11 – Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych
  przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 

 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku
  których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.02.2024.

 

REGULAMIN PRODUKTÓW CYFROWYCH

Regulamin sprzedaży i dostarczania produktów cyfrowych

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1.      Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin produktów cyfrowych”) określa zasady i warunki sprzedaży i dostarczania produktów cyfrowych przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego;

1.2.     Regulamin produktów cyfrowych stanowi uzupełnienie Regulaminu sprzedaży;

1.3.     Wszelkie utwory oraz przejawy działalności twórczej udostępnione na stronie lub w sklepie na platformie online soniakozubskalska.pl – podlegają ochronie prawnej.

1.4. Pozostałe definicje, procedury, obowiązki i uprawnienia wynikające z aktu o usługach cyfrowych (DSA) zostały opisane w §8 niniejszego regulaminu i są jego integralną częścią.

§ 2 Definicje

2.1.      Użyte w Regulaminie produktów cyfrowych zwroty i definicje mają znaczenie nadane im w Regulaminie sprzedaży dostępnego pod adresem soniakozubskalska.pl/regulamin-sklepu/ z zastrzeżeniem poniższych pojęć:

 • Audiobook – książka audio w formacie MP3, opatrzona znakiem wodnym;

 • Ebook – książka zapisana w postaci elektronicznej opatrzona znakiem wodnym;

 • Videobook – film zapisany w formacie wideo, opatrzony znakiem wodnym;

 • Kurs online – pakiet filmów w formie video znajdujące się na platformie www.soniakozubskalska.pl

 • Produkt – Audiobook, Videobook, Kurs Online lub Ebook, bądź też oba te produkty traktowane łącznie;

 • Usługa cyfrowa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy za pośrednictwem Serwisu i zewnętrznych platform.

 • Treści Cyfrowe – wszystkie treści cyfrowe oferowane za pośrednictwem Serwisu, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293). Są to jednocześnie dane, na podstawie których za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać określoną informację.

 • Nabywca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca Konto Klienta lub dokonująca zakupu bez rejestracji;

 • Zamówienie Produktu – oświadczenie woli Nabywcy składane za pośrednictwem Sklepu przez Nabywcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
  o nabycie Produktu;

 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem soniakozubskalska.pl

 • Serwis – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet), w tym obejmuje także stronę lub jej część, Sklep lub jego część, oraz aplikacje w tym aplikacje mobilne i inne usługi Sprzedawcy, media społecznościowe i kanały Sprzedawcy funkcjonujące w ramach tychże mediów.

 • Sprzedawca lub Administrator – Sonia Kozub-Skalska Energia Pieniądza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: ul. Jesionowa 17, 41-703, Ruda Śląska, wpisaną do  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001014622, posługującą się numerem NIP 6412561024,
  o kapitale zakładowym wynoszącym 5000,00 zł.

 • Platforma online – platforma online dostępna pod adresem soniakozubskalska.pl, której właścicielem jest Sprzedawca.

 • Obsługa techniczna – należy rozumieć podanie instrukcji logowania. Instrukcja techniczna nie obejmuje szkolenia Konsumenta z obsługi komputera.

 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu określający także warunki korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym Usługi pośredniej, regulujący stosunki pomiędzy Sprzedawcą, jako dostawcą Usługi pośredniej a Odbiorcą usług, o których mowa w §20 Regulaminu.

 • Umowa zawarta na odległość– jest to umowa zawierana pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą poprzez Sklep lub Serwis, bez fizycznej obecności stron, korzystając wyłącznie z jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość, aż do momentu zawarcia umowy

 • Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży Towarów, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej i Usług pośrednich, na rzecz Klienta.

 • Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO.

 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 • DSA – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

 • Punkt kontaktowy to sposób umożliwiający Usługodawcy bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz z Użytkownikami.

 • Usługa hostingu – jest to usługa polegająca na przechowywaniu informacji przekazanych przez Użytkownika oraz na jego żądanie.

 • Użytkownik To Klient lub osoba niebędąca Klientem Sklepu odwiedzająca Sklep i mogąca zapoznać się z Treściami w obrębie Sklepu lub osoba, która umieściła w Sklepie Treść

 • Dostawca usługi hostingu – Sonia Kozub-Skalska Energia Pieniądza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: ul. Jesionowa 17, 41-703, Ruda Śląska, wpisaną do  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001014622, posługującą się numerem NIP 6412561024,
  o kapitale zakładowym wynoszącym 5000,00 zł

 • Treśćzawartość wypowiedzi Użytkownika zamieszczona w Sklepie, w szczególności informacje w formie tekstu, zdjęcia, grafiki lub innego materiału, które Użytkownik umieścił w obrębie Sklepu.

 • Treść nielegalnaTreść, która sama w sobie lub w odniesieniu do funkcjonalności Sklepu i usług Usługodawcy nie jest zgodna z prawem Unii Europejskiej lub z prawem danego państwa członkowskiego UE, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa. Za Treść nielegalną w szczególności uznaje się: obrazy przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, prywatne zdjęcia/grafiki udostępniane bez zgody osoby uprawnionej do danego materiału, cyberstalking, treści służące do sprzedaży produktów niespełniających wymogów lub podrobionych, treści służące do sprzedaży towarów lub świadczenia usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów, treści naruszające prawa autorskie.

 • Treść niezgodna z warunkami korzystania z usług Sklepu – Treść niezgodna z warunkami korzystania z usług Sklepu.

 • Warunki korzystania z usług Sklepu – To klauzule, niezależnie od ich nazwy lub formy, które regulują stosunek umowny między Usługodawcą a Użytkownikiem

 • ModeracjaTo działania niezautomatyzowane lub zautomatyzowane, podejmowane przez Usługodawcę, w szczególności w celu wykrywania, identyfikowania i zwalczania nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z usług, przekazywanych przez Użytkowników, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez Użytkowników, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta Użytkownika.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

3.1.      Bez wyraźnej zgody Sprzedawcy zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Sklepie lub z niego pochodzących, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z Prawa autorskiego.

3.2.     Do dokonania zakupu w Sklepie niezbędne są:

 • dostęp do Internetu;

 • standardowy system operacyjny;

 • standardowa przeglądarka internetowa;

 • posiadanie aktywnego adresu email;

3.3.     Do korzystania z platformy online niezbędne są:

 • dostęp do Internetu;

 • standardowa przeglądarka internetowa;

 • standardowy system operacyjny;

 • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice);

 • standardowa przeglądarka plików wideo (np. AdobeReader);

 • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player);

 • posiadanie aktywnego adresu email;

3.4.     Sprzedawca ani podmioty pośredniczące w sprzedaży Produktów nie udzielają gwarancji na Produkty ani nie przewidują dla nich usług posprzedażnych;

3.5.     Sprzedawca poprzez Sklep świadczy usługi polegające na realizacji lub udostępnianiu, w tym w ramach sprzedaży Videobooków, Audiobooków, Kursów online oraz Ebooków;

3.6.     Klient może posiadać aktywne Konto Klienta i zalogować się do niego przed złożeniem Zamówienia Produktu lub może dokonać zamówienia bez rejestracji;

3.7.     Prezentacja w Sklepie aktualnie dostępnych za jego pośrednictwem Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia Produktu stanowi ofertę nabycia Produktu złożoną przez Nabywcę. Wysłanie przez Sklep na podany przez Nabywcę adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia Produktu stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Nabywcy, o której mowa powyżej, i skutkuje zawarciem Umowy o nabycie Produktu;

3.8.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w zakresie Produktów prezentowanych w Sklepie;

3.9.     Dla otrzymania Produktu wymagane jest złożenie Zamówienia Produktu poprzez dodanie wybranego Produktu do koszyka, a następnie dokonanie zapłaty. Akceptacja Regulaminu oraz Regulaminu produktów cyfrowych nie jest niezbędna, ale konieczna do dokonania zakupu w Sklepie;

3.10.   Umowa o nabycie Produktu jest zawierana z chwilą przyjęcia Zamówienia Produktu do realizacji;

3.11.    Każde Zamówienie Produktu weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Nabywcę. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia Produktu do realizacji oznacza, że Zamówienie Produktu zostało złożone prawidłowo;

3.12.    Zamówienia Produktów realizowane są po otrzymaniu należności uiszczanej dostępnymi kanałami płatności tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu;

3.13.    Informacje o cenie danego Produktu są podane podczas składania Zamówienia Produktu.

3.14.    Sposobem dostawy zamówionego Produktu jest pobranie go przez Nabywcę drogą transmisji danych dokonanej za pomocą łącza internetowego, bezpośrednio do pamięci urządzenia końcowego Nabywcy;

3.15.    Nabywca może nabywać poszczególne Produkty płacąc za zakupioną sztukę;

3.16.    Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT);

3.17.    Nabywcę obowiązuje cena podana przy Produkcie w chwili jego umieszczenia w koszyku, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji;

3.18.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów;

3.19.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z zakupem w Sklepie, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby, nieuprawnione;

3.20.   Sprzedawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Platformy online i Sklepu. Kupujący powinien zgłaszać Sprzedającemu wszelki nieprawidłowości lub przerwy w funkcjonowaniu strony. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Strony należy zgłaszać na adres:. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a ich rozstrzygnięcie zostanie przesłane Kupującemu na podany przez niego w reklamacji adres email.

§ 4 Zasady Korzystanie z Produktów

4.1.     Do korzystania z Ebooków, Videobooków, Kursów online i Audiobooków niezbędne jest posiadanie dowolnego łącza internetowego i komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową;

4.2.    Nabywca w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:

 • rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości, ani we fragmentach;

 • ingerowania w jego zawartość;

 • publikacji, dystrybucji, powielania;

 • usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;

 • oddawania w najem;

 • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania;

4.3.    Nabywca nabywający Ebook, Videobbok, Kursów online lub Audiobook zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem produktów cyfrowych, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Nabywcy) z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

§ 5 Odstąpienie od Umowy

5.1. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży produktów cyfrowych jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
tj. kiedy produkt cyfrowy został w prawidłowy sposób dostarczony.  Poprzez prawidłowy sposób rozumie się przesłanie instrukcji oraz potwierdzenia realizacji zamówienia na adres mailowy podany przez Konsumenta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłkę powyższego na adres mailowy, który został błędnie podany przez Konsumenta.

§ 6 Prawa własności intelektualnej

6.1.     Nabycie Produktu uprawnia Nabywcę wyłącznie do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią danego Produktu, bez możliwości zwielokrotniania Produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z Produktem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń);

6.2.    Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań, chyba,że Strony postanowią inaczej w odrębnym porozumieniu;

6.3.    Nabywca nabywający Produkty zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do nich dostępu w ten sposób, aby mogły
je powielać, dystrybuować albo wykorzystywać w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu użytkownika Produktu z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

6.4.    Udostępnianie w Internecie nabytych Produktów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, forów internetowych, społeczności internetowych, itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji, Sprzedawca może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

§ 7 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktu

7.1.    Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad;

7.2.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady);

7.3.    Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

7.4.    Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną na adres: kontakt@soniakozubskalska.pl.

7.5.    Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

7.6.    Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8 Definicje, procedury, obowiązki i uprawnienia związane z DSA

8.1. Niniejszy paragraf Regulaminu określa informacje na temat wszelkich ograniczeń, które nakłada Administrator w związku z korzystaniem z jego usług, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym między innymi: informacje na temat wszelkich polityk, procedur, środków i narzędzi wykorzystywanych na potrzeby moderowania treści, w tym na temat algorytmicznego podejmowania decyzji i przeglądu dokonywanego przez człowieka, a także na temat regulaminu wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o wszelkich istotnych zmianach warunków korzystania z usług oraz mechanizmy zgłaszania Nielegalnych Treści. Administrator udostępnia ww. informacje i warunki korzystania z Serwisu w sposób zrozumiały i czytelny, także dla małoletnich odbiorców. Administrator projektuje, organizuje i obsługuje swoje Serwisy internetowe (oraz interfejsy) w sposób, który nie wprowadza w błąd Użytkowników ani nimi nie manipuluje lub w inny, istotny sposób nie zakłóca lub nie ogranicza zdolności Użytkowników do podejmowania wolnych i świadomych decyzji.

8.2. Administrator jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym usługi: zwykłego przekazu, hostingu “cachingu”.

8.3. Usługi pośrednie świadczone przez Administratora polegają na umożliwieniu Odbiorcom usług zamieszczenia Treści w ramach Serwisu, takich jak: komentarze, opinie i oceny, tworzenie publicznych notatek w ramach kursu online, wysyłanie wiadomości w ogólnie dostępnym czacie.

8.4. Administrator świadczy również Usługi pośrednie w ramach swoich profil dostępnych w Mediach społecznościowych tj. w portalu Instagram (link: https://www.instagram.com/soniakozub1/ Facebook (link: https://www.facebook.com/soniakozub.energiapieniadza/, w tym grup na Facebooku, które administruje Administrator poprzez m.in.: umożliwianie Użytkownikom pozostawianie komentarzy pod zamieszczonymi postami, dodawanie postów, dodawanie ocen i opinii, dodawanie wiadomości w ramach publicznego czatu, pozostałe formy interakcji umożliwiające pozostawianie Treści dostępne w ww. portalach.

8.5. Definicje użyte w treści niniejszego paragrafu oraz Regulaminu oznaczają:

 • Administrator – Sprzedawca, zgodnie z definicją zawartą w §2 Regulaminu, jak również przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna lub prawna, bez względu na to, czy jest nim podmiot publiczny czy prywatny, która działa – w tym również za pośrednictwem osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz – w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, świadczący usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, w tym usługi społeczeństwa informacyjnego w ramach Serwisu.

 • Odbiorca usługi – Klient lub Użytkownik lub osoba korzystająca z usług pośrednich lub innych usług społeczeństwa informacyjnego dostarczanych przez Administratora, w tym na przykład Sklepu, Serwisu, lub Mediów społecznościowych Administratora, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępniania jej.

 • Treści – wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika w dowolnej formie w ramach Sklepu, Serwisu, Mediów społecznościowych albo innych platform i miejsc należących lub moderowanych przez Administratora, w szczególności w ramach Strony lub Sklepu albo udostępnionych Użytkownikowi funkcjonalności tych miejsc.

 • Nielegalne Treści – oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Towarów, Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

 • Moderacja Treści – oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Administratora lub współpracujących z nim dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy.

 • Usługa pośrednia – oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego świadczoną przez Administratora: usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej; usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców; usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.

 • Platforma internetowa – oznacza usługę hostingu, która na żądanie Odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania DSA.

 • Publiczne rozpowszechnianie – oznacza udostępnianie informacji na żądanie Odbiorcy usługi, który przekazał informacje, potencjalnie nieograniczonej liczbie osób trzecich.

 • Media społecznościowe – platformy społecznościowe, w ramach których Administrator tworzy dodatkowe kanały komunikacji z Użytkownikiem lub Odbiorcą dostarczanych przez niego informacji czy treści, czy to w ramach Zamówienia, w ramach publikowania treści publicznie dostępnych dla szerokiego grona odbiorców, czy też w ramach pozostałych form kontaktu z Odbiorcą treści, w tym kontaktu związanego z ofertami handlowymi, co w szczególności dotyczy: grup społecznościowych prywatnych lub publicznych, kanałów na platformach społecznościowych, kont publicznych, o których mowa m.in. w Polityce prywatności, tzw. fanpage, kanałów komunikacji, wewnątrz tych platform społecznościowych, itp.

Punkt kontaktowy

8.6. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający mu bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@soniakozubskalska.pl lub telefonicznie na numer telefonu 511 790 450. Komunikacja może odbyć się w języku polskim.

8.7. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający Odbiorcom usługi bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@soniakozubskalska.pl lub telefonicznie na numer telefonu: 511 790 450. Komunikacja może odbyć się w języku polskim.

Treści nielegalne i niezgodne z warunkami korzystania z usług Administratora

8.8. Użytkownik nie może zamieszczać w ramach Serwisu, Platformy internetowej lub Mediów Społecznościowych Administratora Treści Nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem, Treści zawierających wulgaryzmy, hejt osób trzecich, spam, Treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających treści obraźliwe, czy naruszających uczucia religijne, dobra osobiste osób trzecich, lub wykazujące brak szacunku zgodnego z ogólnie pojętymi normami społecznymi i zasadami współżycia społecznego, Treści rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym, nieodpowiednie dla małoletnich użytkowników, itp., Treści naruszających prawa osób trzecich np. prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej albo zmierzających do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych, Treści zawierających odnośniki do innych stron internetowych (linki), podmiotów innych niż Serwis, konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych, na które Administrator nie wyraził uprzednio zgody, w szczególności linki reklamowe, marketingowe, dotyczące zbiórek, lub inne linki o charakterze handlowym, Treści nawołujących i reklamujących inne serwisy, platformy, media społecznościowe, itp. Treści niezwiązanych z danym Towarem czy Usługą albo jakimkolwiek działaniem Administratora czy Serwisu, lub Treści niepowiązanych z tematyką Serwisu czy Mediów Społecznościowych Administratora, Treści zawierających dane osobowe lub kontaktowe, Treści powtarzalnych, które już pojawiły się w Serwisie lub Mediach Społecznościowych Administratora (Użytkownik zobowiązany jest przed publikacją Treści zweryfikować, czy nie będą one kopią Treści istniejących), Treści o charakterze technicznym, zapytań związanych z obsługą klienta dotyczącą produktów lub usług Administratora (w tym celu Użytkownik powinien skontaktować się na dane umieszczone w Regulaminie).

Procedura zgłaszania Treści nielegalnych, procedura odwoławcza oraz Moderacja Treści

8.9. Użytkownik, który uzna daną Treść za Treść Nielegalną albo Treść naruszającą niniejszy regulamin jest uprawniony dokonać zgłoszenia tej Treści Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail zawarty w Regulaminie wraz ze wskazaniem miejsca, w którym Administrator może zapoznać się z ww. Treścią oraz wszelkimi, niezbędnymi do rozpatrzenia zgłoszenia szczegółami, w tym danymi kontaktowymi Użytkownika oraz zaangażowanych osób trzecich (jeśli to możliwe). Użytkownik może skorzystać z formularza zgłoszenia Nielegalnych Treści, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

8.10. W przypadku braku podania danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego daną Treść Administrator nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem celem powiadomienia go o otrzymaniu zgłoszenia oraz o rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia.

8.11. Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o otrzymaniu zgłoszenia danej Treści.

8.12. Administrator podejmuje decyzje w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, w sposób niearbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Na potrzeby rozpatrywania i podejmowania decyzji Sprzedawca nie korzysta/ korzysta ze zautomatyzowanych środków.

8.13. O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Administrator powiadamia Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

8.14. W przypadku wystąpienia Nielegalnych Treści albo Treści niezgodnych z Regulaminem, Administrator może je usunąć, ograniczyć ich widoczność, uniemożliwić do nich dostęp, depozycjonować lub pozostawić w Serwisie. Może także zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne, jeśli do takich dochodzi w Serwisie, zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części, albo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika lub osoby trzeciej. Jednocześnie, o swojej decyzji informuje Użytkownika oraz zaangażowane osoby trzecie przekazując im jasne i konkretne uzasadnienie decyzji (jeśli posiada ich dane kontaktowe).

8.15. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, przekazując jednocześnie uzasadnienie.

8.16. Administrator rozpatruje odwołanie Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, przekazując mu swoją decyzję wraz z uzasadnieniem.

Odpowiedzialność Administratora za Treści Użytkownika

8.17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, szczególnie Nielegalne Treści pozostawione w ramach Serwisu czy Platformy internetowej, jeżeli działania Użytkownika są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator dokłada wszelkich starań, aby postępować z takimi Treściami w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z Regulaminem, m.in. nie modyfikuje Treści w sposób wpływający na integralność przekazywanych lub udostępnianych informacji, nie ułatwia zamieszczania Nielegalnych Treści, niezwłocznie podejmuje działania w celu ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich zgodnie z Regulaminem z poszanowaniem praw podstawowych Użytkowników, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak również podejmuje wszelkie działania w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności. Algorytmiczne podejmowanie decyzji

Algorytmiczne podejmowanie decyzji

8.18. W ramach Serwisu nie dochodzi do algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika.

Współpraca z organami publicznymi w zakresie powiadomień o Nielegalnych Treściach 8.19. W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat. Przekazywanie informacji koordynatorowi ds. usług cyfrowych

Przekazywanie informacji koordynatorowi ds. usług cyfrowych

8.20. Administrator przekazuje koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy, zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku. Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać, aby Administrator przekazał dodatkowe informacje dotyczące obliczenia, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych. Zakończenie korzystania z usług Administratora

Zakończenie korzystania z usług Administratora

8.21. Użytkownik jest uprawniony do zakończenia korzystania z usług Administratora w każdym momencie. W tym celu może użyć dostępnych form zakończenia korzystania z usług jak np. automatyczne kliknięcie w określone przyciski umożliwiające usunięcie konta albo wypisanie się z danej usługi, zaprzestanie obserwowania Mediów Społecznościowych Administratora, czy poprzez usunięcie zamieszczonych przez siebie Treści, jak również może skontaktować się ze Sprzedawcą na dane podane w niniejszym regulaminie. Niniejsze postanowienie nie uchybia obowiązkom i uprawnieniom Administratora wynikającym z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dalszego przechowywania danych, w tym danych osobowych, w szczególności w celach wskazanych w Polityce prywatności, a wynikających z RODO lub innych ustaw.

Zmiany zasad korzystania z usług Administratora

8.22. Administrator za pomocą odpowiednich środków niezwłocznie poinformuje Użytkownika o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z usług Administratora, m.in. w przypadku zmiany zasad dotyczących informacji dozwolonych na temat jego usług lub o innych tego rodzaju zmianach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdolność Odbiorców do korzystania z usługi, włączając do tego zmiany, o których mowa w § 9 niniejszego regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

8.1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 lutego 2024 roku.

8.2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

8.3.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie produktów cyfrowych. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

8.4.    Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych https://soniakozubskalska.pl/regulamin-sklepu/

Załączniki

  1. Wzór formularza zgłoszenia nielegalnych treści lub treści niezgodnych z warunkami korzystania z usług

Załącznik nr 1 do Regulaminu

___________________________

(miejscowość, data)

Imię i nazwisko/firma : ___________________________

Adres zamieszkania: ___________________________
E-mail: ___________________________
Numer telefonu: ___________________________

Numer zamówienia (jeśli dotyczy): ___________________________
(z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE)

Link do Treści: ___________________________

Administrator:

Sonia Kozub-Skalska Energia Pieniądza sp. z o.o.

z siedzibą pod adresem: ul. Jesionowa 17,

41-703, Ruda Śląska, KRS: 0001014622,

NIP 6412561024,

e-mail: kontakt@soniakozubskalska.pl

ZGŁOSZENIE NIELEGALNYCH TREŚCI LUB TREŚCI NIEZGODNYCH Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG

Niniejszym zgłaszam, że w ramach Serwisu znajdującego się pod linkiem: ___________________________ doszło do zamieszczenia:

 • nielegalnych treści

 • treści niezgodnych z regulaminem

 • treści niezgodnych z warunkami korzystania z usług Administratora

Opis treści i dowody na jej istnienie:

Treść, jaka została zamieszczona w Serwisie narusza następujące postanowienia Regulaminu/ przepisy prawne : _________________________ (należy wymienić) oraz _________________________________ (należy wymienić pozostałe argumenty, z powodu których uznaje się wskazaną treść za nielegalną lub niezgodną z Regulaminem).

Dodatkowo, na dowód moich twierdzeń przesyłam:

 • screeny ww. treści

 • Inne: ___________________________________ (należy wymienić i załączyć)

Dane naruszyciela:

Według mojej wiedzy ww. treść została opublikowana/ zamieszczona przez następującą osobę:

 

Imię i nazwisko: _____________________

Link do profilu w sieci: _____________________

Adres e-mail: _____________________

Żądania:

Mając na uwadze powyższe, żądam:

 • usunięcia ww. treści z Serwisu,

 • ograniczenia widoczności następujących informacji związanych z ww. treściami: _________________________ poprzez: uniemożliwienie dostępu do treści naruszycielowi o depozycjonowanie treści,

 • zawieszenie konta naruszyciela,

 • zamknięcie konta naruszyciela,

 • zawieszenie świadczenia usługi w całości/ w części [należy wybrać] przez Administratora na rzecz naruszyciela,

 • zakończenie świadczenia usługi w całości/ w części [należy wybrać] przez Administratora na rzecz naruszyciela,

 • zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych w następujący sposób: _________________________________ (należy wymienić),

 • inne: ________________________________ (należy wymienić).

Oświadczenie:

Oświadczam, że dokonuję niniejszego zgłoszenia w dobrej wierze i jestem przekonany, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

________________________________

(podpis)